ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ !

26

ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਫਡੇ ਸੀ ! ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ! ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ! ਉਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ !
ਉਹ – ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਘਰ ਨੀ ਜਾਣਾ !
ਮੈਂ – ਨਹੀਂ !
ਉਹ – ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ !
ਮੈਂ – ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ !
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਈ ! ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲੀ ਗਈ ! ਪਰ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹ ਸਕਿਆ ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ! ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ! ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ! ਜਾਂ ਪਰਿੰਦੇਆ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਉਡ ਜਾਈਏ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ !
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ! ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ ! ਕਈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜੇ ਆ ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ! ਪਰ ਹਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ! ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੀ !
ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣੀ ! ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਟੌਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ! ਪੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਰਜੀ ਸੁਣਲੋ ! ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ! ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ! ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪੜਾਈ ਕਿਥੋਂ ਆਉ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ! ਤੇ ਖੁਦ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ! ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸੀ ! ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ! ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ !
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ! ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ! ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਲੱਗਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ! ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ! ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ ! ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਸਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਦੇ !
ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ! ਪਰ ਫੇਰ ਘਾਰਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ! ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ! ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ! ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਸ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ! ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ! ਆਖਦਾ ਸੋ ਜਾ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ! ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਵੇ !
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ! ਕਿ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ! ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ! ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਓਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇ !
ਉਹ – ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ! ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ !
ਮੈਂ – ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ !
ਉਹ – ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਨ ਸੁਣਾਉ ਦੱਸ !
ਮੈਂ – ਅੱਛਾ ਜੀ ! ਵੈਸੇ ਫਿਕਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ! ਇਹ ਤਾ ਦੱਸ!
ਉਹ – ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾ ! ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਧਿਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ !
ਮੈਂ – ਧੰਨਵਾਦ !
ਉਹ – ਕਿਸ ਲਈ !
ਮੈਂ – ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਲਈ !
ਉਹ – ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ! ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ...

ਮੂੰਹੋਂ ਵਧਿਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ !
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ! ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ! ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ !
ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਨ ਨਾਲ ਲਾਇਨ ਮਾਰ ਦਿਤੀ !
ਮੈਂ – ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜੇਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੋਜ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਦੇ !
ਉਹ – ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੀ ਮੈ ਧੋ ਦੇਉ ! ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਵੀਂ !
ਮੈਂ – ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ! ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਉਹ – ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ !
ਮੈਂ – ਅੱਛਾ ਜੀ !
ਉਹ ! ਹਾਂ ਜੀ !
ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ! ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ! ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ! ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ! ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ ! ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ !
ਖੈਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ! ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ! ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ! ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਥੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ! ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ! ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ! ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ! ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਪੋਣ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ! ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਲਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ! ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ !
ਮੈਂ – ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ !
ਉਹ – ਕੁਝ ਨਹੀਂ !
ਮੈਂ – ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਨਾ ਦਸ !
ਉਹ – ਕਲ ਦੱਸੁ !
ਏਨੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ! ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ! ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ! ਦੋ ਕੁ ਸੋ ਮੀਟਰ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ !
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ! ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾ ਲੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ! ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ! ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ! ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ !
ਖੈਰ ਸਾਡੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ! ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ! ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ! ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ! ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ! ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ! ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਦਿਸ ਦੀ ਸੀ ! ਜਾਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ! ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਤੱਕਣੀ ਉਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ! ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਦਾ ਸੀ ! ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ !
ਇਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ! ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ! ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਇਆ ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਘਾ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸੀ !
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ! ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ! ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ !

ਜੇ ਪਿਆਰ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ! ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ Pwn ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ! ਪਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ! ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ! ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਬਾਦ ਰਹੁ !

Insta – maxx_insan

Submitted By:- Maxx insan

Leave A Comment!

(required)

(required)


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Comments

One Response

  1. Amandeep

    78141 82679

Like us!