More Punjabi Kahaniya  Posts
ਲੀੜੇ


ਬਚਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੋਂਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਅਤਰੰਗੀ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ , ਸੁਭਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਅਕਲੋਂ ਅਨਪੜ, ਤੇ ਦਿਖਾਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਚਿਤ ਆਵੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਂਦੇ।
ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਡੁਬੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ (ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ) ਅਕਸਰ ਟੋਕਦਾ ” ਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ”। ਮਾਂ ( ਬਿਅੰਤ ਕੌਰ) ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਪਖ ਪੂਰਦੀ “ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਓ, ਜੀ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਣੇ”
ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੋਕੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਦ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਤੋਂ( ਬਿਅੰਤ ਕੌਰ) ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਹਾ ਰੋਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿਦੀ ਲੈ ਦੋ ਪੁਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਆ, ਬਾਪੂ-: “ਹਾ ਲੈ ਦੋ ਲਾਡ ਸਾਹਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ” ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਤਾਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਕ ਜੈਕੇਟ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਆ। ਕੀ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਵੀ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸਿਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਏਨੇ ਨੂੰ ‌ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੀਮਾ ਆਇਆ “ਆ ਦੇਖ ਜੈਤਿਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੈਕੇਟ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ”। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੈਕੇਟ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ...

ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜੈਕੇਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਜੇ‌ ਮੈਂ ਭੀਮੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੈਕੇਟ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਯਾਰਾ ਕੋਲ ਦੋੜ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜੈਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੱਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਪੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ‌ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ‌ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ‌ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਲਤ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਲੀੜਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਨੇ ਹਾਂ । ਲੀੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬੰਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ, ਭੇਸ, ਜਾਤ, ਗੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਕੋਲ ✍️

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)