More Punjabi Kahaniya  Posts
ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਘਾਟ


ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਆਦ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀਆ ਖਾਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੀਪੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਫੋਜਦਾਰੀ ਪੈਨਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਤਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਂ ਨੱਛਤਰ ਕੋਰ ਵੀ ਦੀਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦੀਪਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਫੋਜਪੁਣੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਦਾ ਅਤੇ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ ਪਰੋਠਾ ਖਾਦਾ ਦੀਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਸ ਖੇਡਕੇ ਸਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਦੀਪੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੋਤ ਹੋਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈਗਿਆ ਦੀਪਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਦਾ ਉਹ ਮੋਜ ਹੁਣ ਉਸ ਨਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ. ਸੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਦੀਪੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਆਉਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਆਉਦਾ ਦੀਪਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿਸੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਭਰ ਆਉਦਾ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਸਹਿਬ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੀ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੋਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀਪਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਵੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕੁਝ ਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਰ ਤਾਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾ ਹਜੇ ਸੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜੀਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾ ਬੱਸ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਦੀਪੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਗੂ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜੀਤੀ ਦੋ ਦੀਆ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਦੀ ਦੀਪਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਦਾ ਚੱਲੂ ਜੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਤੋਸਾ ਲੈਕੇ ਨੀ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾ ਹਲਾਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਤ ਹੋਗੀ ਦੀਪਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦੇ ਅੰਦਰੋ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਬੈਠਕੇ ਰੋਦਾ...

ਕਿ ਜੋ ਕਮੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾ ਕਮੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪਾ ਇੱਕਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੀਤੀ ਦੀਆ ਗਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆ ਪੈਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਪੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਜ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋ ਚਲੀ ਜਾ ਤਾ ਜੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਤਾ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੇ ਭਲਾ ਮਾਣਸ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀ ਇੱਥੋ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਦੀਪਾ ਚੁੱਪ ਹੋਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਨੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਨਸਾ ਵੇਚਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਜੀਤੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਤੇ ਜੀਤੀ ਫੜੀ ਗਈ ਘਰ ਚੋ ਪੰਦਰਾ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਤੀ ਵੱਲੋ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਖੋਹ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਜੋ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪੇ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੋਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੋਕਰੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਉਸਨੂੰ ਭੱਠੇ ਤੁ ਮਲੀਮ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਖੁਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ ਹੋਣੇ ਸੀ ਦੀਪਾ ਹਰ ਰੋਜ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਲੜਦਾ ਕਿੳਕਿ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ ਦੇ ਸੇਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਈ ਤੋ ਬਆਦ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਗੋਪੀ ਦੇਹੜਕਾ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Comments on “ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਘਾਟ”

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)