More Punjabi Kahaniya  Posts
ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ


ਪਿੰਡੋ ਬਹਾਰ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ , ਉੱਪਰ ਬਲਦਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ !!
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਰਹਿਣ ਗਏ , ਬਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਫੁੱਲਾ ਬੂਟੇ ਜਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ !!
ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਏਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਚਲਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਇੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਆ ਬਾਰਾ ਜਮਾਤਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋ ਕਨੈਡਾ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੇਤਾ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਹੀ ਗਿਆ !!
ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁਰਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਹਾਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ !!
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਲਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿਆ ਦੱਸ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿਕਾ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਾਮੀ ਆ !!
ਮੈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਚੰਗਾ ਕਰੂ ਪ੍ਮੇ ਨੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈ ਕਿਹਾ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀਹ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਘਰ ਦਾ !!
ਦੂਜੀ ਸੇਵੇਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਵਪਾਰੀ ਗਹਾਕਾ ਨੂੰ ਲੇ ਆਇਆ ,ਮੈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ !!
ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੋਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਗਹਾਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ !!
ਜਦ ਮੈ ਬਰਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਹਾਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋ ਪੱਲੜ ਲਾਇਆ ,ਮੈਨੂੰ ਐਵੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹਲੂਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਸਕੂਟਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਨਾਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਦਾ ਸੀ !!
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਦਾ ਸੀ !!
ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਲਾੜੀ ਪਾਈ ਆ ਇਸ ਤੋ ਗੁੜ ਦੀਆ ਟੀਕੀਆ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰਿਸਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ...

ਸੀ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇ ਜਾਦੇ ਸੀ !!
ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾ ਵਾਲੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਛੱਕਲੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਰ ਟੈਰਕਟਰ ਲੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ! ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਲਿਆ !!
ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਪਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੇ ਕੇ ਜਾਦੇ ਸੀ ਜਮੀਨਾ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ!
ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਖੇ ਸੰਦੂਕ ਚੱਕੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕਿਤੋ ਥਿੳਣੇ ਨਹੀ !!
ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲ ਆ ,ਕਿਵੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆ ਲੜੀਆ ਲਾਇਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੁਨੇਰਿਆ ਉੱਤੇ!!
!! ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ !!
ਮੈ ਇੱਕ ਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ !!
ਮੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਿਆ ਘਰ ਸਮਾਨ ਵੀਹ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ !ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਕੋਠੀ ਟੈਰਕਟਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਗੇ !!
ਮੈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੋ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ!!ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ !!
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਔਜਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾ ਗਾ
ਗੁਰਦੀਪ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ::::

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)